Lakshmi (1979)(1979)

MOVIE PHOTO

Lakshmi (1979) Movie Lyrics